જન્માષ્ટમી, શનિવાર – 22 ઑગસ્ટ 2015 @ 6:00 pm

BAPS Swaminarayan Mandal, Sterling Heights invites you to join..

જન્માષ્ટમી, શનિવાર – 22 ઑગસ્ટ 2015 @ 6:00 pm

 

Janmashtami – Saturday August 22, 2015 at 6pm

janmashtami_BAPS