કૈંક નવા જૂની !

eNatya Shodh: Online “Naatak” Competition

eNatya Shodh: Online “Naatak” Competition

“Rang Manch” meets the trend of collaborative technologies. eNatya Shodh – The Online One Act play competition. Have an authentic play? Send it ! Many benefits. Entry is free. Learn… Read more »

Sanjeev Kumar Auditorium નું Surat માં ભવ્ય ઉદ્ઘાટન !

Sanjeev Kumar Auditorium નું Surat માં ભવ્ય ઉદ્ઘાટન !

Friday 14th February the state-of-the-art Sanjeev Kumar auditorium as inaugurated in Surat. CM Shri Modi remembered Sanjeev Kumar’s contribution to Indian cinema. The auditorium will serve as a cultural hub… Read more »

Gujjusaurus: Gujarati Dinosours!

Gujjusaurus: Gujarati Dinosours!

Gujarat અને UTAH (USA) ને “twin states” ઘોષિત કરવામાં આવે તો તમે શું વિચારશો? આવો મેળ કેવી રીતે? Gujarat અને UTAH માં કૈક સામ્ય તો ચોક્કસ છે. ગુજરાત પાસે Utah ની જેમ Dinosaur Fossils નો ખજાનો છે. It… Read more »

“Sourashtra” in Tamilnadu !

“Sourashtra” in Tamilnadu !

Gujaratis are known for their willingness to travel for fun and business. We easily settle down in faraway unknown places and live happily ever after. This trend has been there… Read more »

મુનશી ની પ્રભુતા ! (Dr. K. M. Munshi’s excellence)

મુનશી ની પ્રભુતા ! (Dr. K. M. Munshi’s excellence)

The world of Gujarati literature celebrates DECEMBER 30 as the Birthday of one of the most celebrated and popular Gujarati novelist Shri Kanaiyalal Munshi. His deep sense of justice, is… Read more »

Overseas Volunteer For A Better India (OVBI)

Overseas Volunteer For A Better India (OVBI)

A Call To Action For All Indians Overseas Join The Movement And Rebuild The Nation India today is racked by multiple problems and issues. For the most part, we are… Read more »

© 2014 MiGujarat.com. All rights reserved